Van der Giesen

Advocaten

 

Westhaven 73-74
2801 PN Gouda

 

RECHTSGEBIEDEN

 

Algemene voorwaarden

1. Van der Giesen Advocatuur

Van der Giesen Advocatuur is een eenmanszaak van mr. S. van der Giesen. Mr. Van der Giesen oefent haar voor eigen risico en rekening uit. Een overeenkomst van opdracht tot dienstverlening komt tot stand met de eenmanszaak van mr. Van der Giesen.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die derden als opdrachtgever verstrekken aan Van der Giesen Advocatuur, dan wel aan hun bestuurders of aan de werknemers en die door hen zijn aanvaard. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Den Haag en staan vermeld op de website www.vandergiesenadvocatuur.nl.

3. Opdracht

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de betreffende individuele opdrachtnemer is een overeenkomst van opdracht. De opdrachtgever ontvangt een schriftelijke bevestiging met welke individuele opdrachtnemer de overeenkomst van opdracht wordt gesloten. Deze individuele opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht.

4. Terbeschikkingstelling van informatie door opdrachtgever

De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die opdrachtnemer naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Indien en voor zover de opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan de opdrachtgever geretourneerd.

5. Inschakelen derden

Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens in geval van deurwaardersbijstand en de inschakeling van medische adviseurs) bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

6. Aansprakelijkheid

Van der Giesen Advocatuur is bij de verzekeringsmaatschappij voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer in het voorkomend geval wordt

uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Inzage in de polis kan desgevraagd door de opdrachtgever worden verkregen op het kantoor. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 10.000,00 (tienduizend Euro) per opdracht. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen vervalt na verloop van 1 jaar na aanvang van de dag volgende op die waarop de bemoeiingen zijn geëindigd. De bemoeiingen van opdrachtnemer terzake van een verstrekte opdracht worden geacht te zijn geëindigd op de datum van verzending van de slotdeclaratie dan wel van de schriftelijke mededeling dat het dossier is gesloten.

7. Honorarium

Opdrachtnemer is steeds gerechtigd van de opdrachtgever bij aanvaarding en tijdens de uitvoering van de opdracht betaling van (een voorschot op) het overeengekomen honorarium vermeerderd met al dan niet belaste verschotten (zoals griffierechten en kosten van deurwaarders), kantoorkosten en omzetbelasting te verlangen. Indien sprake is van een voorschot wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de opdracht. Betaling van de declaraties dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn. Na afloop van die termijn wordt de opdrachtgever geacht de juistheid van de declaratie te hebben aanvaard tenzij de opdrachtgever voordien schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt gerekend alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 250,00.

8. Opschorting werkzaamheden

Opdrachtnemer kan bij het uitblijven van tijdige betaling naar keuze haar werkzaamheden in de betreffende zaak of voor de betreffende opdrachtgever opschorten zonder dat zij daardoor op enige wijze schadeplichtig wordt.

9. Derdengelden

Gelden die opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever ontvangt, worden gestort op de bankrekening van de Stichting Derdengelden Advocatenkantoor Van der Giesen te Gouda. Tenzij een afwijkende afspraak gemaakt is, wordt over derdengelden geen rente vergoed.

Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever is opdrachtnemer en de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Van der Giesen gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is.

10. Kantoorklachtenregeling

Op iedere opdracht is de kantoorklachtenregeling van toepassing. De schriftelijke klachtenregeling wordt op verzoek toegezonden.  Van der Giesen Advocatuur is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Informatie over de kantoorklachtenregeling en de Geschillencommissie Advocatuur is te vinden op onze website www.vandergiesenadvocatuur.nl.

11.Vernietigen dossiers

Het met de opdracht gevormde dossier zal gedurende vijf (5) jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

12. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

De rechtsverhouding tussen de individuele opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.